aNIME INFO

Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren V

Click to manage book marks

Type: ONA

Plot Summary: Fifth season of Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren.

Other name: Painting Rivers and Lakes 5, Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren 5th Season, 画江湖之不良人 V

Genre: Drama, Fantasy, Historical, Martial Arts, Romance

Released: 2022

Status: Completed

Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren V

Leave a comment!

RECENT RELEASE